MUTFAĞIN SIRLARI

Mutfak, insanların yüzyıllarca önce gerçekleştirmiş olduğu ilk buluşlardan biridir, ilkel insanların kullandığı ocak dört kalın taştan oluşurdu. Bunların or­tasında bırakılan boşlukta ateş yakı­lırdı. Av süresince yakalanan hayvan­lar kalın bir odun şişe geçirilerek bu ateşin üzerinde kızartılırdı. Bugün şiş ile çeşitli etler ve balıklar kızarttığımız ocağın bu ilk örnekleri, içinde yaşanı­lan büyük mağaranın, cereyandan uzak, en iyi yerinde kurulurdu. O günlerden bugüne binlerce yıl geçti. Bugün mutfak özellikle yemek hazırlamak ve pişirmek amacıyle kul­lanılır. Çeşitli makineler ve aletler ev kadınının işini mümkün olduğu kadar azaltmaktadır. Artık mutfak, içinde uzun süre kalınan can sıkıcı ve yoru­cu bir yer olmaktan çıkmıştır. Mutfak tutsaklığı yok olmuştur. Mutfak işleri yakın bir süre öncesine kadar düşünü­lemeyecek biçimde kolaylaştırılmıştır. Her şeyi gerekli şekilde kesen, kıyma haline sokan, ezerek toz haline geti­ren, çalkalayan birkaç yiyecek madde­sini tam olarak birbirine karıştıran aletler Devamını Oku →

SUNİ SOLUNUM

SUNİ SOLUNUM. Bir hastanın akci­ğerlerini hava ile doldurmaya gayret et­meden önce, akciğere giden hava yolla­rının açık olması sağlanmalıdır. Bundan ötürü, boğulmak üzere olduğu tahmin edilen kişiye yapay solunum uygulanma smdan önce, ağız ve boğazda tıkayıcı olabilecek bir madde bırakmamak, dili iyice öne çekmek ve başı da arkaya doğ­ru bükmek gereklidir. Şimdi, hastanın burnunu, yapay solunum uygulayacak kim­se, sol eliyle kapatır, sağ eliyle çenesini yukarı iter ve göğüs kafesinin yükseldi­ğini görene kadar, ağzına soluk verilir. Bu soluk vermenin tekrarından önce, ciğerlerden havanın kendiliğinden çıkma­sı beklenir. Suni solunumda bu hava ve­rip çıkarttırma işlemi, kişi kendiliğinden soluk alıncaya veya hastanın öldüğün­den emin olana kadar, dakikada 12-20 kez olmak üzere tekrarlanır. Hastanın elektrik şokuna uğramış olması halinde, son ümidi yitirene dek, 2 saat uğraşıl­ması gerekir. Bazı kişiler ağızdan ağıza yapılan yapay solunumu estetik bulmaz­lar, fakat bu çeşit yapay solunum, hasta­nın ağzı ve Devamını Oku →

Nazik, Kuru ve Cansız Ciltler İçin Losyonlar

Nazik, Kuru ve Cansız Ciltler İçin Losyonlar:
Zevkinize göre aşağıdakilerden birini seçin:
-Biberiyenin yaprakları ve çiçekleri;
-Akdiken veya hodan yaprakları;
-Rezene veya hamamotu kökü;
-Oğul otu (melisa) yaprakları ve tomurcukları,
Bütün bu bitkiler kan dolaşımını hız­landırır, cildin kurumasını engeller, kırışık­ların belirmesini geciktirir.

AKARLAR

Acarına takımının Ixodoi-dea (yani, keneler dışında olan) üyele­rine akar denir. 200′den fazla akar aile­si tanımlanmıştır. Akarların az bir kısmı parazittir ve parazit olan türleri birçok bitki ye hayvanda bulunur. Bazı türleri yalnızca belirli coğrafi alanlarda yaşar­lar, çoğu dünyanın her tarafına yayıl­mıştır.
Hayvanlar için parazit olan türler muh­telif derecelerde parazitlik gösterir. Ba­zıları bütün aktif devrelerinde (uyuz bö­ceği), bazıları yalnız larva devresinde (chiggers) parazittir. Peynir akarları gi­bi bazıları tesadüfen parazitlik gösterir. İritan zehirli sıvıları ile zararlı etki ya­pan bazı türleri de vardır (Holothyrus coccinella).
Akarlarla deri hastalığı olduğunu veh­metmeye akarafobi denir.Akarlar, kenelerden daha küçüktür, 0,1-3 mm. büyüklüktedirler. Muhtelif türlerin müşterek bazı özellikleri vardır. Yapıları çoğunlukla kenelerin yapısına benzer.
İnsanlar için parazit olan akarlar üç gruba ayrılır:
1. Dermatit yapanlar (Dermanyssidae, Pyemotidae, Tyroglyphidae ve Demodi-cidue).
2. Trombiculidae ailesindeki larva döne­mindeki akarlar (chiggers). Bunların ço­ğu dermatit yapar ve bazıları Çuçuga-muşi hastalığında taşıyıcıdırlar.
3. Sarcopüdae ailesindeki uyuz böceği (sarcoptes scabiei).

Av Hayvanları

Av Hayvanları: Büyük dikkat iste­yen yiyecek maddeleridir. Av hayvan­larının eti biraz çürütülebilir. Ancak bu arada özellikle unutulmaması ge­reken nokta av etini «çürütürken» «kokuşmamasına» dikkat etmektir. Sa­dece sağlıklı av hayvanlarının eti «çü­rütülmeğe» dayanıklıdır. Kötü şekilde öldürülen, ya da parçalanmış av hay­vanları, ya derhal pişirilerek yenmeli ya da derhal tüyleri yolunmalı, içleri temizlenmeli, derileri soyulmalı ve buz­dolabına konulmalıdırlar. Sağlıklı av hayvanının eti ise güneşten ve sinek­lerden uzak, iyi havalandırılabilen, ku­ru ve 15 ya da 17 derece sıcaklıkta bir yerde asılarak çürütülebilir. Kuşlar bo­yundan, tavşan ve ada tavşanları ba­caklarından asılır.

AMİLOİD

Kronik tüberkülozlu, romatoid artritli, frengili veya osteomiyelitli bazı hastaların kan damarlarının duvar­ları ve bağdokularmda özel bir madde depolanır. Bu madde, nişastayı andırdı­ğından, amiloid diye adlandırılmıştır. Amiloid, biriktiği organın çalışmasını bo­zar, çünkü, bağdokusunun normalde des­tek olduğu organın özel dokusunun ye­rini alıp, bağdokusunu da şişirir. Ami­loid yaygın hale geldiği zaman öldürücü olabilir.

LUPUS

LUPUS. Lupus vulgaris: Derinin bir tü­berküloz enfeksiyonudur.
Belirtileri: Deride, lupoma adını alan ufak bir kabartı belirir. Bu oluşum, yüzeyden biraz daha çıkıntılıdır ve gö­rünümü, elma peltesini andırır. Genel­likle yüzde belirmesine rağmen, vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Sık­lıkla, genç kadınlarda rastlanır. İyileşme oluştukça, kabuk dokusu, yüzde şekil bozukluklarına yol açar. Tedavi: İzoniazid, para-amino salisi-lik asit ve streptomisin kullanılır. Has­talığın iyileştiğinden ve aktivitesinin ta­mamen kaybolmasından emin olununca, yüzdeki şekil bozukluğunu plastik cerra­hî girişimle düzeltme yoluna gidilir.
Eritemli lupus: Genel ve, deri belirtileri olan bir hastalıktır. En fazla orta yaşlı kadınlarda görülür ve yüzeyden acne ro-sacea’yı (akne rozase’yi) andırır. Belirtileri: Genellikle, şiddetli gü­neş ışınlarına maruz kaldıktan sonra, derinin açıkta kalan bölgelerinde, kırmı­zı, kabuklanan lekeler belirir. En sık görüldüğü yerler, burun kemeri, yanak­lar, kulaklar ve el Devamını Oku →

KALB KASI İLTİHABI

KALB KASI İLTİHABI (Miyokardit).
Nedeni: Genellikle, romatizmadır. Çi­çek, nezle gibi akut virüs enfeksiyon­ları, ya da difteri, tifo, kızıl gibi akut bakteri enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak da belirebilir. Belirtileri: Nabız düzensizleşebilir, bayılma nöbetleri belirebilir ve hasta, göğsünde ağrı hissedipgereksiz oranda yorgun ve soluksuz olabilir. Tedavi: Mutlak dinlenme ve nede­nin tedavisidir.

BESLENMEYE DİKKAT

Yaşayan organizmaların özelliklerinden biri, yaşamak için beslen­mek zorunluluğudur. İnsanlar ve hay­vanlar özelleşmiş organizmalardır, çün­kü besin gereksinmelerini temel element­lerden karşılayamazlar ve güneşin sağ­ladığı enerjiyle besin yapamazlar. İnsan­lar, öteki organizmalarca sentezi yapı­lan organik molekülleri yemek zorunda­dır. Bu moleküller sindirim sırasında da­ha ufak birimlere bölünerek parçala­nır. İnsanlar, bu birimleri kendi tipik hücre yapılarını oluşturmak için kulla­nırlar. Kullanılmayan parçalar atılır. İn­sanların onsuz yaşayamayacağı, sentezi­ni yapamadıkları yiyecekler, temel besin maddeleri olarak tanımlanır. İnsanın ve besinin incelenmesine de beslenme adı verilir.

SIĞIR ETİ SUYU

Gerekli malzeme: 2 kilo yağsız sığır eti (sokum veya but bölümünden), 6 litre su, 2 tane bütün pırasa, 2 tane büyük havuç, bir iri kereviz, bir iri baş soğan, 2 tane defne yaprağı, 2 tane karanfil.
Etleri dilim dilim kesin, ya da kes­tirin. Sonra temiz bir tencereye koya­rak tencereyi tepeleme soğuk su ile doldurun. Tencereyi hızlı yanan bir a-teşin üzerine yerleştirin. Su kaynama­ya başlayınca bir iki dakika bekle­yin; sonra tencereyi ateşten indire­rek suyunu dökün. Etleri ılık su ile iyice yıkayın, başka bir tencereye ko­yarak yukarda belirtilen ölçüde te­miz su ekleyin. Pırasanın sarı yaprak­ları ile yeşil bölümünün uçlarını ke­sin, bol su ile yıkayın ikiye ya da> dör­de bölün. Havuçları temizleyerek bir­kaç parçaya bölün, kerevizi gayet in­ce soyarak dörde bölün, soğanı ikiye bölün. Bunları da tencereye koyarak hepsini kaynatın. Karanfil ve tuzu da unutmayın. Bir baş sarmısak ve biraz maydanoz eklerseniz et suyunun ta­dı daha güzel olur.
Etin suyu kaynamağa başlayınca a-teşi kısmak gerekir. Kısık ate Devamını Oku →